Kosača Cultural Route » » Rimski lokalitet Dračevica

Rimski lokalitet Dračevica

Južno od magistralne ceste Vitina – Ljubuški prostire se lokalitet Dračevica, s više čestica u privatnom vlasništvu. Franjo Fiala 1894. otkrio je ostatke rimskoga građevinskog kompleksa (63 x 47m) na prostoru od četiri hektara. Od pokretnih nalaza iskopano je obilje ulomaka keramike, opeke i crijepa, poljodjelskoga oruđa, nakita i novčića, uglavnom careva od 2. do 4. st. Na Dračevici su pronađena i dva nadgrobna natpisa i miljokaz Domicija Aurelijana iz 3. st. U posjedu vlasnika čestica s Dračevice nalazi se nekoliko kamenih ulomaka (kapiteli i baze stupova, dijelovi miljokaza). Na posjedu Pere Zovka sačuvan je bunar od kamenih klesanaca. Pored Dračevice, u smjeru Humca, vodi gotovo pravocrtno poljski put širine četiri metra, koji je vjerojatno ostatak trase rimske ceste Salona – Narona. Istraživač rimskih cesta u provinciji Dalmaciji Ivo Bojanovski na Dračevicu je locirao putnu postaju Bigeste, navodeći da je riječ o objektu koji je otkopao Fiala. Međutim, prevladava mišljenje da je objekt na Dračevici villa rustica.

ADRESA
Ljubuški
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.