Kosača Cultural Route » » Ranokršćanska bazilika "Cim"

Ranokršćanska bazilika "Cim"

Ranokršćanska bazilika u Cimu pripada tipu bosansko-hercegovačkih bazilika složenijeg tipa. Ima jedan središnji brod (naos), a završava sa tri polukružne apside na istočnoj strani. Južno od crkve izrađena je memorija – grobnica puno manjih dimenzija ali sličnog tlocrta. Crkvu čini i narteks koji se šiti čitavom dužinom na zapadu, krstionica ili baptisterij sa piscinom eliptičnog oblika na sjevernoj strani, odnosno ostale pomoćne prostorije (đakonikon i protesis) na južnoj strani.
Tijekom arheoloških istraživanja pod vodstvom Tomislava Anđelića pronađen je čitav niz ukopanih grobova na prostoru bazilike i ukolo nje. Osim toga, na osnovi monumentalnosti objekta, bogatog kamenog namještaja sa tipičnim ranokršćanskim reljefima, a dodatno i pronađenim relikvijama, autor istraživanja ovaj lokalitet poveziva sa središtem Sarsenterske biskupije. Lokalitet je aktivan u razdoblju od 4.-6. st.

ADRESA
Mostar
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.